Scroll Top

AKTUALNOŚĆI 

Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Bochnia
 1.  Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia w Proszówkach, Proszówki 365, 32-700 Bochnia
  pływalnia: 25 m, ilość torów: 6, temp. wody: 27oC, pomiar czasu: pół-automatyczny lub ręczny
 2. Termin zawodów: 7.10.2018 (niedziela)
 3. Organizator zawodów: Sekcja Pływacka Swim Test
 4. Kierownictwo zawodów: Magdalena Pająk
 5. Partnerzy: Kryta Pływalnia w Proszówkach, Swim Test 6. Zasady uczestnictwa:
 • Prawo startu mają dzieci i młodzież będący członkami klubów, stowarzyszeń i szkółek pływackich
 •  Zawodnicy z licencją mają prawo startu poza konkursem
 • Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych oraz startu w sztafecie
 •   Każdy klub ma prawo wystawienia trzech sztafet w kategoriach młodszych i starszych7. Program zawodów:
  BLOK I: Rozgrzewka 9:00, zawody 9:30
  BLOK II: Rozgrzewka (30 minut) – 15 minut po zakończeniu BLOKU I

  L.p.

   

  dystans

   

  styl

   

  K/M

   

  KATEGORIE WIEKOWE

   

  Blok I
  1-2

   

  25m

   

  Dowolny

   

  K/M

   

  6 lat i młodsi 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat
  3-4

   

  25m

   

  Grzbietowy K/M

   

  6 lat i młodsi 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat
  5-6

   

  25m

   

  Motylkowy

   

  K/M

   

  8 lat 9 lat 10 lat
  7 4×25 m

   

  Dowolny

   

  Mieszane *

   

  6 lat i młodsi 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat
  BLOK II
  8-9

   

  50m

   

  Dowolny

   

  K/M

   

  12- 13 lat 14- 15 lat 16 lat i starsi
  10-11

   

  50m

   

  Grzbietowy

   

  K/M

   

  12- 13 lat 14- 15 lat 16 lat i starsi
  12-13

   

  50m

   

  Klasyczny

   

  K/M

   

  12- 13 lat 14- 15 lat 16 lat i starsi
  14

   

  4×50 m

   

  Dowolny

   

  Mieszane *

   

  12- 13 lat

   

  14- 15 lat

   

  16 lat i starsi

   

  * – Zespół sztafetowy musi składać się z chłopców i dziewcząt

  9. Zgłoszenia do zawodów: zgłoszenia należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej:

  info@swimtest.pl w terminie do 3.10.2018 (środa) do godz. 20:00.

  •  Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR, numer licencji (jeżeli posiada), nazwę klubu, dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
  • Zgłoszenia muszą być zgłoszone przez trenerów grup pływackich.
  • Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 3.10.2018 (środa) do godz. 20:00. 10. Regulamin zawodów:
  • Zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe
  • Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategoriewiekowe11. Regulamin rozgrzewki:Tor 1 i 6 jest są torami jednokierunkowymi przeznaczonymi na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów12. Nagrody:
  •  Za miejsca I – III medale i dyplomy w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
  • Za miejsca I – III w konkurencjach sztafetowych puchar + dyplomy dla każdego członka sztafety 13. Zasady finansowania:

  koszty organizacyjne pokrywa organizator

  •  koszty uczestnictwa ponoszą kluby
  •  opłata startowa 20 zł od zawodnika – płatna przelewem na konto: swim test
   14. Potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie:www.swimtest.plPo opublikowaniu potwierdzenia zgłoszenia lub listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem skreśleń.15. Postanowienia końcowe:
  •  za dyscyplinę i porządek w trakcie zawodów odpowiadają trenerzy i kierownicy ekip
  •  kierownicy ekip zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich zawodników (względnie oświadczeń rodziców o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach) oraz formularzy zgody rodziców na udział dzieci w zawodach (załącznik nr 2)
  • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
  •  w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów bądź sędziagłówny
  • na terenie pływalni mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danym bloku
   Załącznik nr 1Potwierdzam zgodność lekarską zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich w dniu 7.10.2018r., jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie zawodników do startu………………………………………….. Opiekun (kierownik) drużynyZałącznik nr 1 należy przedstawić na odprawie kierowników drużynZałącznik nr 2Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………….. w zawodach pływackich, które odbędą się 7.10.2018 r. w Proszówkach. Niniejszym oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zawodach.

   …………………………………………. Podpis opiekuna prawnego

Swim Test